support@z-lib.se

Z-Alerts là gì?

Z-Alerts giúp bạn biết về việc thêm sách mới tương ứng với yêu cầu tìm kiếm của bạn.

Z-Alerts có thể:

  • theo dõi sách từ thể loại "Sắp có" mà giờ chưa ddowwjc tải lên twh viện của chúng tôi. Để làm ddowwjc việc này, bạn cần tạo Z-Alert với tên sách bạn yêu cầu.
  • theo dõi sách mà chúng tôi chưa có trong thư viện. Tạo Z-Alert với tên sách.
  • theo dõi sách mới của tác giả cụ thể. Đơn giản là tạo Z-Alert với tên tác giả. Để đạt kết quả tốt nhất, chúng tôi đề nghị không sử dụng tên đầy đủ mà chỉ dùng họ (ví dụ, thay vì P. Watson thì chỉ sử dụng Watson).
  • theo dõi sách ở chủ đề nahast đinh (ví dụ, bạn làm thiết kế web và bạn chỉ cần sách thuộc thể loại "Thiết kế đồ họa"). Trong trường hợp này, xin hãy tạo Z-Alert với tên gọi thể loại "Thiết kế đồ họa".

Điều này hoạt động như thế nào?

Bạn tạo yêu cầu tìm kiếm (có thể là tên sách, tên tác giả, tên thể loại hoặc ISBN). Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra bộ sưu tập của bạn hằng ngày với đối tượng sách tương ứng với yêu cầu của bạn. Và khi sách như vậy được tìm thấy, bạn sẽ nhận được thư điện tử đến các sách này.

Điều khiển Z-Alerts như thế nào?

Bạn có thể xem/xóa/tạo yêu cầu mới trên trang Z-Alerts Management.