Trang chủ A I I E Transactions

A I I E Transactions

Nhà xuát bản: Taylor and Francis Group
ISSN: 0569-5554

Miêu tả:


Discontinued in 1982. Continued by IIE Transactions (0740-817X).

Chọn số tạp chí